Kancelaria nawiąże współpracę z aplikantami I i II roku aplikacji radcowskiej

Poszukujemy dynamicznych, sumiennych, odpowiedzialnych i  ambitnych aplikantów I i II roku aplikacji radcowskiej – znajomość języków obcych bardzo mile widziana. 

Z naszej strony oferujemy możliwość rozwoju, merytoryczne i praktyczne wsparcie, możliwość pogłębiania dotychczasowej wiedzy oraz możliwość zdobycia nowych i ciekawych doświadczeń.

Zainteresowane osoby zapraszamy do wypełnienia formularza aplikacyjnego  zamieszczonego na naszej stronie lub przesłania dokumentów aplikacyjnych na adres: kancelaria@piotrowski-wrona.pl , ewentualnie do odwiedzenia naszej Kancelarii i złożenia dokumentów aplikacyjnych osobiście  w godz. 9-15

Prosimy o umieszczanie na dokumentach aplikacyjnych klauzuli dot. zgody na  przetwarzanie danych osobowych

http://screenpolska.pl/?fipociya=randki-darmowy-serwis-randkowy&ef4=d8 W przypadku wystąpienia trudności z przeslaniem formularza aplikacyjnego, uprzejmie prosimy osoby zainteresowane nawiązaniem współpracy o przesłanie dokumentów aplikacyjnych na nasz adres: kancelaria@piotrowski-wrona.pl

http://comvicente.pt/?borw=termino-de-namoro-sintomas Za utrudnienia przepraszamy,

 

 

Formularz aplikacyjny

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych w celu podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy (m.in. w celu wzięcia udziału w rekrutacji / w celu rozpatrzenia zapytania w sprawie świadczenia usług) oraz w celu wykonania umowy.

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. tzw. ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest spółka Kancelaria Radców Prawnych-Piotrowski & Wrona Spółkę Partnerską z siedzibą w Lublinie, adres: ul. Niecała 15/64, 20-080 Lublin, Numer KRS 0000175051, NIP 7122825596, REGON 432675261, http://piotrowski-wrona.pl;

2) kontakt z osobą odpowiedzialną za ochronę danych osobowych: e-mail: kancelaria@piotrowski-wrona.pl, tel. (81) 534 04 37, (81) 534 04 37 78,

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą: (a) w celu podjęcia działań na Pani/Pana żądanie przed zawarciem umowy (np. w celu umożliwienia wzięcia udziału w rekrutacji, w celu rozpatrzenia zapytania w sprawie świadczenia usług) oraz, w przypadku zawarcia umowy, w celu wykonania umowy, której stroną Pani/Pan będzie (np. umowy o pracę, umowy zlecenia, umowy świadczenia usług) – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO; (b) dodatkowo – w przypadku zawarcia z Panią/Panem umowy – w celu zabezpieczenia i realizacji prawnie uzasadnionych interesów administratora (w szczególności w celu umożliwienia administratorowi dochodzenia roszczeń wynikających z zawartej z Panią/Panem umowy) – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO,

4) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą: (a) w celu wskazanym w pkt 3 lit. a) powyżej – przez okres niezbędny do podjęcia i przeprowadzenia działań na żądanie Pani/Pana jako osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy, a także, w przypadku zawarcia z Panią/Panem umowy, przezokres niezbędny dla realizacji umowy; (b) w celu wskazanym w pkt 3 lit. b) powyżej – przez okres przedawnienia roszczeń mogących wynikać z umowy; administrator może przechowywać Pana/Pani dane osobowe przez dłuższy okres niż wskazany wyłącznie, gdy będzie istniała inna podstawa przetwarzania Pana/Pani danych osobowych określona w art. 6 ust. 1 RODO,

5) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora: dostępu do treści swoich danych (w granicach art. 15 RODO), ich sprostowania (w granicach art. 16 RODO), ich usunięcia (w granicach art. 17 RODO), ograniczenia przetwarzania (w granicach art. 18 RODO), przenoszenia danych (w granicach art. 20 RODO), wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pana/Pani danych osobowych opartego na art. 6 ust. 1 lit. e) lub f) RODO – w granicach art. 21 RODO,

6) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (w szczególności Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych),

7) podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne w celu podjęcia działań na żądanie Pani/Pana jako osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy,a brak podania danych uniemożliwi podjęcie przez administratora żądanych działań (w tym np. uniemożliwi udział w rekrutacji, uniemożliwi rozpatrzenie zapytania w sprawie świadczenia usług), a także uniemożliwi zawarcie i realizację umowy,

8) odbiorcami danych będą podmioty przetwarzające, którym administrator powierzy dane do przetwarzania w imieniu administratora zgodnie z art. 28 RODO,

9) dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego (poza terytorium Unii Europejskiej i Europejskiego Obszaru Gospodarczego).